top of page
  • Writer's pictureThanapon Sutthinuan

ตอบข้อสงสัย เราเป็นนักรีวิวกลุ่มไหน และข้อแตกต่างของแต่ละกลุ่ม

ไทโกะจะมาพาทำความรู้จักกับประเภทของ Influencer (แบ่งตามยอดผู้ติดตาม) เพื่อให้นักรีวิวรู้ว่าตอนนี้เรากำลังอยู่กลุ่มไหน และข้อดีของแต่ละประเภทนั้นดียังไงสำหรับนักการตลาด และมีความแตกต่างกันยังไงนั่นเองครับ


Nano Influencer - มียอดผุ้ติดตามตั้งแต่ 1,000 - 10,000 คน

กลุ่มนี้คือนักรีวิวเริ่มต้น มีผู้ติดตามไม่มาก ส่วนใหญ่ผู้ติดตามจะเป็นคนใกล้ชิด คนรู้จักสะเป็นส่วนใหญ่ ข้อดีคือมีความน่าเชื่อถือสูง ราคาในการจ้างรีวิวนั้นไม่สูง สามารถใช้ Nano Influencer จำนวนมากทำคอนเทนต์จนเกิดเป็น Viral ได้หากเตรียมตัวเรื่องการตลาดมาเป็นอย่างดี


Micro Influencer - มียอดผู้ติดตามตั้งแต่ 10.000 - 50,000 คน

กลุ่มนี้มีความคล้ายคลึงกับ Nano Influencer เป็นส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงผู้คนได้เยอะกว่า เพราะเนื่องจากมีผู้ติดตามที่เยอะกว่า เริ่มค้นหาแนวทางการทำคอนเทนต์ของตัวเอง สามารถใช้ร่วมกับ Influencer กลุ่มอื่นเพื่อสร้างแรงกระตุ้นใหเ้แคมเปญรีวิวหรือคอนเทนต์นั้นกระจายมากขึ้น

Macro Influencer - มียอดผู้ติดตามตั้งแต่ 50,000 - 100,000 คนขึ้นไป

กลุ่มนี้มีแนวทางการทำคอนเทนต์ที่ชัดเจน มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น มีความเป็นมืออาชีพสูงรู้จักตัวตนของตัวเอง สามารถใช้เพื่อสร้าง Brand Awareness เพื่อเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี


Mega Influencer - มียอดผู้ติดตามตั้งแต่ 1,000,000 คนขึ้นไป

กลุ่มนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่า “Celebrity” ส่วนใหญ่จะเป็นดารา นักแสดง คนมีชื่อเสียงในวงการนั้นๆ โดยกลุ่มนี้มีราคาจ้างที่สูง สามารถสร้าง Brand Awareness เป็นวงกว้างได้อย่างดีเพราะมีผู้ติดตามที่มากมาย แต่ไม่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายเท่าไหร่นัก สามารถหว่านล้อมกลุ่มเป้าหมายอื่นได้ให้มาสนใจได้อีกด้วย


อย่างไรก็ตามการเลือกใช้นักรีวิวนั้นไม่มีสูตรตายตัว เพราะการเลือกใช้นักรีวิวแต่ละกลุ่มนั้นก็จำเป็นต้องคำนึงถึงสินค้าและจุดประสงค์ของเราด้วยนะครับว่าต้องการอะไร อยากได้ผลลัพธ์อะไรในการรีวิวครั้งนี่ อยากให้นักการตลาดวางแผนให้ดีก่อนจะเริ่มจ้างนักรีวิวนะครับผม

210 views

Comments


bottom of page